PRSM/1126/7/1/Asistență tehnică - Asigurarea funcționării sistemului de management al PR Sud-Muntenia, având solicitant de finanțare Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

PRSM/1126/7/1/Asistență tehnică - Asigurarea funcționării sistemului de management al PR Sud-Muntenia, având solicitant de finanțare Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 Închis

Prioritate

Prioritatea 7 - „Asistență tehnică”

Obiectiv specific

Obiectivul specific AT - „Asigurarea funcționării sistemului de management al Programului Regional Sud-Muntenia”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID/7/1 - „PRSM/ID/7/1 - Asigurarea funcționării sistemului de management al PR Sud-Muntenia”

Acțiuni indicative

 • Asigurarea  funcționării  sistemului  de  management  și  control  pentru  implementarea  și monitorizarea eficientă a Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, prin:
  • Sprijinirea AM PRSM și a OI SIFE (dacă este cazul), inclusiv prin costuri administrative, respectiv de personal, pentru implementarea diferitelor etape ale Programului Regional Sud-Muntenia 2021- 2027 (identificarea şi dezvoltarea proiectelor, pregătirea și întocmirea de documentaţii tehnico- economice pentru proiecte, programare, pregătire/lansare ghiduri, selecţie, evaluare tehnică și financiară, contractare, monitorizare, management financiar, control şi audit proiecte etc.).
  • Achiziţia de bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţilor specifice AM PRSM , OI SIFE. În cadrul acestei activități sunt eligibile următoarele:
   • dotarea personalului propriu, inclusiv a serviciilor suport și/sau din afara organigramei ADR SM, cu echipamente TIC, soft/gadgeturi-uri specializate, mobilier, birotică și alte elemente necesare desfășurării eficiente a implementării Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027;
   • servicii de asistență tehnică necesare desfășurării activităților specifice implementarii PRSM (ex. elaborare ghiduri, opțiuni simplificate privind costurile, scheme de ajutor de stat etc).
  • Închirierea de spații de birouri/arhivă pentru AM PRSM (inclusiv costuri legate de amortizarea acestor spații).
  • Sprijin (organizatoric/logistic) pentru asigurarea cadrului partenerial al Programului Regional Sud- Muntenia 2021-2027: Comitet de Monitorizare, comitete/grupuri de lucru implicate în implementarea programului cu participarea reprezentaților din mediul privat, ai organizațiilor neguvernamentale, reprezentanților autorităților publice locale și regionale etc.
 • Asigurarea evaluării programului și elaborarea de studii relevante pentru o bună implementare a programului:
  • elaborare de studii/analize/expertize specifice pentru Programul Regional Sud Muntenia 2021- 2027 și PDR Sud Muntenia 2021 - 2027 (inclusiv ca suport pentru evaluarea cadrului de performanță, elaborarea rapoartelor de progres, costuri simplificate etc.);
  • sprijinirea pregătirii /elaborării Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, PDR Sud Muntenia, Strategia de Specializare Inteligentă (RIS3) (studii, analize, pregătirea de proiecte, cadru partenerial/consultări publice, pregătirea de instrumente financiare în cadrul programului, elaborarea de scheme de ajutor de minimis/ajutor de stat, elaborarea de opțiuni de costuri simplificate, lansarea Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea RIS3 și a mecanismului de descoperire antreprenorială etc.).
 • Întărirea capacității administrative a AM PRSM, a beneficiarilor și partenerilor regionali de a pregăti și implementa proiecte și asigurarea informării corespunzătoare a acestora, inclusiv prin:
  • sprijinirea dezvoltării capacității administrative a instituțiilor implicate în sistemul de management și control al Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027 prin organizarea de întâlniri de lucru, schimburi de experiență și bune practici și sesiuni specifice de instruire pe domenii de interes în implementarea fondurilor: achiziții publice, managementul proiectelor cu finanțare europeană, pregătirea de instrumente financiare în cadrul programului, elaborarea de scheme de ajutor de minimis/ajutor de stat, elaborarea de opțiuni de costuri simplificate, nereguli, prevenirea corecțiilor financiare, managementul neregulilor, antifraudă, dezvoltarea abilităților tehnice ale personalului etc.;
  • întărirea capacității de implementare la nivelul potențialilor beneficiari, a entităților beneficiare de finanțare și a organismelor care concură la implementarea programului, inclusiv prin asigurarea informării prin structuri de tip help-desk;
  • sprijinirea dezvoltării capacității administrative a beneficiarilor și a potențialilor beneficiari ai Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027 prin organizarea de sesiuni specifice de instruire în scopul îmbunătățirii cunoștințelor și a competențelor acestora (conferințe, mese rotunde, seminarii, ateliere etc.).
 • Asigurarea transparenței și promovării Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, inclusiv prin:
  • sprijin pentru elaborarea și implementarea Strategiei/ Planului de comunicare;
  • organizarea de evenimente de comunicare, informare și promovare, campanii mass-media;
  • dezvoltarea și gestionarea instrumentelor/ campaniilor de comunicare;
  • alte activități de informare și comunicare specifice Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, realizarea și distribuirea de materiale informative și publicitare, vizite la proiecte etc.

Activitățile privind asigurarea transparenței și promovării programului sprijină atât comunicarea internă în cadrul AM PRSM cât și comunicarea cu principalii actori implicați în coordonarea eficientă a vizibilității PRSM, în acord cu alte acțiuni de promovare.

Versiuni anterioare:
  Nu există versiuni anterioare introduse!

Calendar apel

Lansare:
07.07.2023
Start depunere:
10.07.2023
Sfârșit depunere:
25.07.2023

Obiectiv de politică

Asistență tehnică”

Alocare financiară

Total:
16.642.950,00
FEDR:
14.146.507,50 €
Buget Național:
2.496.442,50 €

Tipul apelului

Necompetitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban

Potențiali aplicanți

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia

Limite financiare

Valoare minimă buget total proiect/ buget eligibil proiect:
2.000.000,00 €
Valoarea maximă buget total proiect/ buget eligibil proiect:
16.642.950,00 €
Buget nerambursabil maxim: 16.642.950 euro

Cofinanțare aplicant

0%