Ghid de identitate vizuală pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Generează-ți online machetele obligatorii!

Pentru realizarea design-ului următoarelor materiale de comunicare: placă/panou, afiș A3, autocolant și afiș electronic, beneficiarul poate consulta, cu titlu orientativ, generatorul online de machete în limba română pus la dispoziție de AM PR SM 2021-2027

Modele corespondență pentru avizare

Model - Scrisoare privind solicitarea avizului pentru materialele de comunicare și vizibilitate docx (0.1 Mb)
Instrucțiune: Vă rugăm să descărcați modelul de scrisoare și să înlocuiți parantezele pătrate marcate cu fond galben cu datele proiectului dumneavoastră.
Model - Anexă - Fișă de proiect docx (0.1 Mb)
Instrucțiune: Vă rugăm să completați acest document la prima solicitare a unui aviz pentru materiale de comunicare și vizibilitate.

Modificări

Versiune Data publicării Observații
1 15.12.2023 Versiunea inițială a GIV PR SM 2021-2027

Abrevieri

Abreviere Explicație
ADR SM Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
AM Autoritate de management
CE Comisia Europeană
CMYK Spațiu de culoare utilizat pentru producția materialelor imprimate
DGITDS Direcția Generală Informare, Transparentizare și Dialog Social
FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regională
FESI Fondurile Europene Structurale și de Investiții
GIV Ghidul de identitate vizuală
OI Organism (e) intermediar (e)
OIS Operațiune de importanță strategică
PR SM 2021-2027 Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027
RGB Spațiu de culoare utilizat pentru display-uri electronice și web
SM Sud-Muntenia
UE Uniunea Europeană
MIPE Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Definiții

Termen Definiție
Autoritate de management Autoritatea de management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 este structura responsabilă pentru gestionarea Programului în scopul realizării obiectivelor acestuia.
Beneficiar • un organism public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică responsabilă cu inițierea sau deopotrivă cu inițierea și implementarea operațiunilor;
• în contextul parteneriatelor public-privat („PPP”), organismul public care inițiază o operațiune PPP sau partenerul privat selectat pentru implementarea acesteia;
• în contextul schemelor de ajutor de stat, întreprinderea care primește ajutorul;
• în contextul ajutoarelor de minimis acordate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1407/2013(37) sau (UE) nr. 717/2014(38) ale Comisiei, organismul care acordă ajutorul, în cazul în care acesta este responsabil cu inițierea sau atât cu inițierea cât și cu implementarea operațiunii;
• în contextul instrumentelor financiare, organismul care execută fondul de participare sau, atunci când nu există o structură de tipul fondului de participare, organismul care execută fondul specific sau, atunci când autoritatea de management gestionează instrumentul financiar, autoritatea de management.
Beneficiar final O persoană fizică sau juridică care primește sprijin fie din partea fondurilor, printr-un beneficiar al unui fond pentru proiecte mici, fie din partea unui instrument financiar.
Contribuție a programului Sprijinul din fonduri și cofinanțarea națională publică și oricare cofinanțare privată, acordate unui instrument financiar.
Beneficiar final O persoană fizică sau juridică care primește sprijin fie din partea fondurilor, printr-un beneficiar al unui fond pentru proiecte mici, fie din partea unui instrument financiar.
Instrument financiar O formă de sprijin care se acordă prin intermediul unei structuri prin care produsele financiare sunt furnizate destinatarilor finali.
Operațiune/Proiect • un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027;
• în contextul instrumentelor financiare, o contribuție a unui program la un instrument financiar și sprijinul financiar ulterior acordat destinatarilor finali prin instrumentul financiar respectiv.
Operațiune/proiect finalizată(t) O operațiune care a fost finalizată fizic sau a fost implementată integral și în privința căreia toate plățile conexe au fost efectuate de către beneficiari, iar contribuția publică corespunzătoare a fost plătită beneficiarilor.
Operațiune/proiect de importanță strategică (OIS) O operațiune care aduce o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și care face obiectul unei monitorizări și al unor măsuri de comunicare speciale.
Pagina de gardă Foaie goală, adesea albă, adăugată de cel care leagă sau broșează cărțile la începutul volumului, între copertă și pagina de titlu
Potențial beneficiar Un organism public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică ce are în vedere inițierea și implementarea operațiunilor.

Introducere

Ghidul de identitate vizuală (GIV) pentru Programul Regional Sud-Muntenia (PR SM) 2021-2027 este elaborat în vederea asigurării utilizării corecte a elementelor de identitate vizuală și stabilește regulile generale de identitate vizuală ce trebuie respectate în Program, prezintă elementele vizuale obligatorii, o serie de medii de comunicare și modul specific de utilizare a identității vizuale, responsabilitățile beneficiarilor și ale AM. Prezentul document are la bază prevederile Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027”, aprobat prin Ordinul MIPE 5744/2023.

GIV îndeplinește două funcții principale:

 • oferă o abordare unitară și coerentă a identității vizuale care va fi utilizată în cadrul tuturor proiectelor finanțate din PR SM, ușor de identificat și reținut de publicul larg;
 • asigură linii directoare concrete pentru beneficiarii proiectelor în ceea ce privește modalitatea corectă de a asigura vizibilitatea, transparența și comunicarea pentru proiectele gestionate, în linie cu regulamentele europene.

Acest ghid este fundamentat de prevederile:

 • Regulamentului (UE) nr. 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize; 
 • Regulamentului (UE) nr. 1058/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
 • Regulamentului (UE) nr. 947/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iunie 2021 de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - „Europa globală”, de modificare și abrogare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) 2017/1601 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului;
 • Ghidului Comisiei Europene pentru statele membre referitor la Comunicare și reguli de vizibilitate pentru programele 2021-2027.
 • Ghidul de identitate vizuală, vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027, aprobat prin Ordinul MIPE 5744/2023.

Autoritatea de Management (AM) pentru PR SM 2021-2027 a creat pe site-ul propriu, https://2021-2027.adrmuntenia.ro, o secțiune dedicată identității vizuale (https://2021-2027.adrmuntenia.ro/identitate-vizuala/static/50), în care este inclus și prezentul ghid, ca referință obligatorie.
Pentru a ilustra regulile generale expuse și a simplifica aplicarea lor de către beneficiari, ghidul este completat cu un set de machete editabile pentru cele mai utilizate materiale de comunicare și publicitate.

Prevederile acestui ghid trebuie luate în considerare de către beneficiari în momentul elaborării proiectelor, în sensul în care beneficiarii trebuie să prevadă în bugete resursele necesare pentru activitățile de promovare a proiectelor (vizibilitate, transparență și comunicare).

ATENȚIE! Dacă nu se specifică altfel în ghidul solicitantului, cheltuielile de comunicare și vizibilitate se consideră costuri eligibile!

ATENȚIE!

 • Prevederile prezentului ghid se aplică beneficiarilor de finanțare europeană începând cu momentul semnării contractului de finanțare. Totuși, în cazul în care potențialul beneficiar realizează, anterior semnării contractului de finanțare, activități/materiale de informare și comunicare pentru promovarea proiectului (broșuri, mape, pliante, site-uri etc.), acestea trebuie să respecte regulile din acest ghid.
 • Prevederile prezentului ghid NU se aplică documentelor elaborate în cadrul procedurilor de achiziție publică sau cumpărare directă, după caz, derulate de către solicitantul/ beneficiarul de finanțare din fonduri europene în perioada 2021-2027, nici celor elaborate de către operatorii economici participanți în cadrul unei proceduri de achiziție și nici documentelor de plată (facturi, ordine de plată etc.). 
 • De asemenea, nu se aplică în cazul corespondenței dintre AM/ministere și beneficiari pe tema proiectelor europene. 

Prin aplicarea prevederilor ghidului nu este limitată abordarea creativă a beneficiarilor în realizarea conceptelor/ machetelor de materiale destinate vizibilității și comunicării. Atractivitatea, claritatea și coerența conținutului contribuie la o mai bună receptare a impactului proiectului de către public, potențiali beneficiari și beneficiari.

Regulile din ghid vor fi adaptate pentru orice alt tip de material de informare care nu se regăsește menționat explicit în acest document.
Beneficiarii proiectelor cu finanțare europeană au obligația generală de a comunica și de a spori vizibilitatea UE. O obligație importantă în acest context este afișarea adecvată și vizibilă a emblemei UE, însoțită de declarația de finanțare care menționează sprijinul UE. Prin această „declarație de finanțare” se înțelege următorul text: „Cofinanțat de Uniunea Europeană”.

În accepțiunea prezentului ghid de identitate vizuală, „operațiune” reprezintă „proiectul” finanțat prin PR SM 2021-2027.

Prevederile GIV se aplică de la data publicării acestuia.

În situația în care vor interveni modificări ale cadrului legal ori alte modificări de natură a afecta prevederile prezentului ghid, AM PR SM 2021-2027 va aduce completări sau modificări ale conținutului acestuia, prin publicarea unei versiuni revizuite.

Setul obligatoriu de elemente grafice

Sigle și poziționarea lor

Sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României și sigla PR SM 2021-2027, în această ordine, formează setul obligatoriu de însemne grafice care va apărea vizibil, pe fața sau, după caz, pe prima pagină a oricărui material/document (de promovare a proiectului și din categoria livrabilelor și publicațiilor) aferent proiectului finanțat din fonduri europene, conform prezentului GIV.

Sigla Uniunii Europene1

Caracteristicile tehnice ale Siglei UE:

Sigla UE este o reprezentare a steagului Uniunii Europene și trebuie să fie întotdeauna vizibilă și plasată într-o poziție evidentă pe toate materialele de comunicare, cum ar fi produsele imprimate sau digitale, site-urile web și versiunile lor mobile aferente respectivului proiect și va include mențiunea „Cofinanțat de Uniunea Europeană”, scrisă întotdeauna în întregime și amplasată lângă siglă. În cuprinsul prezentului document, această mențiune este definită și ca „declarația de finanțare” sau „textul obligatoriu care arată sprijinul Uniunii” (așa cum apare și în Regulamentul (UE) nr. 1060/2021).

Nu este admisă utilizarea acronimului „UE” în loc de „Uniunea Europeană”.

În anumite circumstanțe este posibil să fie necesară traducerea în limbile locale a declarației de finanțare. În unele cazuri, poate fi necesară utilizarea unei versiuni bilingve, dar, pentru a păstra integritatea siglei UE, nu este permisă adăugarea unei a treia limbi. În acest caz, se recomandă ca logo-ul să fie reprodus în limbile respective. Pentru această situație, înălțimea minimă a siglei UE este de 2 cm. Nu se recomandă utilizarea unei versiuni bilingve atunci când sigla UE este de dimensiune mică. În cazul anumitor produse de dimensiuni mici, cum ar fi pixurile, versiunea bilingvă nu este permisă.

Poziționarea și mărimea siglei UE trebuie să fie adaptată la dimensiunea materialului sau la documentul utilizat. Cu alte cuvinte, sigla UE trebuie să fie văzută cu ușurință indiferent de context și trebuie acordată atenția cuvenită dimensiunii, poziționării, culorii și calității emblemei în raport cu contextul în care se situează.

Înălțimea minimă permisă a sigle UE este de 1 cm. Pentru utilizarea pe anumite produse, cum ar fi pixurile, sigla poate fi reprodusă la dimensiuni mai mici, dar în acest caz, trebuie utilizată versiunea orizontală pentru a permite includerea declarației de finanțare a UE2.
Tipul de caractere recomandate pentru a se utiliza împreună cu sigla UE: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Nu se autorizează scrierea cu caractere cursive, subliniate sau cu aplicarea altor efecte. Poziționarea declarației de finanțare în raport cu sigla se va face astfel încât să nu interfereze cu aceasta în niciun fel. Dimensiunea caracterelor trebuie să fie proporțională cu dimensiunea emblemei. Culoarea caracterelor va fi „reflex blue” (aceeași culoare albastră ca a drapelului european), negru sau alb, în funcție de fundalul pe care va fi plasată emblema.

Sigla UE nu se modifică și nu se combină cu alte elemente grafice sau cu alte texte decât cel obligatoriu (declarația de finanțare: „Cofinanțat de Uniunea Europeană”). Dacă sunt utilizate alte logo-uri în plus față de sigla UE, aceasta trebuie să aibă cel puțin aceeași dimensiune, măsurată în înălțime sau lățime, ca și cel mai mare dintre logo-uri. Pentru a evidenția sprijinul din partea UE, în afară de sigla UE, nu trebuie să fie utilizată nicio altă identitate vizuală sau niciun alt logo.

Sigla UE gata de utilizare, însoțită de declarația de finanțare în limba română, dar și în alte limbi UE (format color și monocromatic, orizontal, vertical, jpg., png., eps.), poate fi descărcată  în trei formate, inclusiv vectorial, de la centrul de descărcare al Direcției Generale Politică Regională și Urbană, accesând link-ul https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter.

Culori agreate:

Culorile siglei UE sunt următoarele:

 • PANTONE REFLEX BLUE pentru suprafața dreptunghiului; 
 • PANTONE YELLOW pentru stele.

Pentru procedeul de reproducere în tetracromie, se recreează cele două culori standard utilizând cele patru culori ale tetracromiei.

PANTONE YELLOW se obține utilizând 100% „Process Yellow”. PANTONE REFLEX BLUE se obține printr-o combinație de 100% „Process Cyan” și de 80% „Process Magenta”.

Standardele grafice ale siglei UE și definirea culorilor standard se regăsesc în anexa IX a Regulamentului (UE) nr. 1060/2021, care este disponibil pe site-ul Comisiei Europene la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.231.01.0159.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2021%3A231%3AFULL.

Ghidul grafic al drapelului european (siglă) se găsește accesând link-ul https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/european-flag_ro.

Internet – corespondența culorilor:

În paleta web, PANTONE REFLEX BLUE corespunde culorii RGB: 0/51/153 (hexazecimal: 003399), iar PANTONE YELLOW corespunde culorii RGB: 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).

Procesul de reproducere monocromă (alb negru/alb albastru):

Se folosește culoarea neagră, cu care se trasează conturul dreptunghiului și se imprimă stelele cu negru pe fond alb.

Se folosește albastru (Reflex Blue) în proporție de 100% pentru a crea fondul, cu stelele reproduse în negativ pe alb.

Reproducere pe fond colorat:

În acest caz trebuie asigurat un contrast suficient între sigla UE și fundal. În cazul în care fundalul colorat nu poate fi evitat, se desenează o bordură albă în jurul dreptunghiului siglei UE, lățimea bordurii fiind de 1/25 din înălțimea dreptunghiului, sigla UE fiind însoțită obligatoriu de declarația de finanțare.

În cazul în care sigla UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare, este afișată pe un site web, aceasta trebuie să fie plasată într-o poziție evidentă, în interiorul zonei de afișaj a unui dispozitiv digital, astfel încât să fie vizibilă fără ca utilizatorul să deruleze pagina în jos.
Este de preferat ca sigla UE să fie utilizată în culori ori de câte ori este posibil, iar versiunea monocromatică poate fi utilizată numai în cazuri justificate.

Sigla Guvernului României

Guvernul României finanțează toate PO și majoritatea proiectelor cofinanțate de UE. Prin urmare, sigla Guvernului României face parte din setul obligatoriu de însemne grafice și va fi prezentă pe toate materialele de comunicare ale acestor programe si proiecte.

Sigla Guvernului României este singurul element care poate fi folosit în comunicarea vizuală care implică Guvernul, orice alt element sau combinație de elemente nefiind permise.

Sigla corectă a Guvernului României conține acvila cu coroană. Culorile principale care sunt acceptate pentru fundalul siglei sunt menționate în continuare.

Sigla Guvernului României folosește într-un format ușor de identificat și utilizat elementul principal al stemei României în jurul căruia este dispus textul „Guvernul României” încadrat de cercuri concentrice.

Formatele acceptate ale siglei Guvernului României:

Culori principale Culori secundare
PANTONE 280C: CMYK: 100-72-0-18, RGB: 0-73-144; PANTONE 300C: CMYK: 100-44-0-0, RGB: 0-121-193;
80% BLACK: CMYK 0-0-0-80, RGB: 88-89-91; 20% BLACK: CMYK 0-0-0-20, RGB: 209-211-212;
100% BLACK: CMYK: 0-0-0-100, RGB: 0-0-0. WHITE: CMYK: 0-0-0-0, RGB: 255-255-255.

Culorile secundare vor fi folosite pentru elementele grafice adiacente.

Sigla Guvernului României este construită pentru a fi folosită în același format atât pe fond deschis, cât şi pe fond închis la culoare.

Elementele interioare ale siglei vor fi întotdeauna albe. În cazul variantei monocrome, se va utiliza fie culoarea Pantone Reflex Blue, fie varianta alb-negru. Se recomandă plasarea siglei pe un fundal alb, după cum urmează:

Nu sunt acceptate variantele de tip negativ (adică text și imagine imprimate cu negru pe fond alb) pentru sigla Guvernului:

Dimensiunea minimă admisă pentru reproducerea siglei Guvernului României este de 17,5 mm (lățimea scutului să nu fie mai mică de 3,5 mm). Spațiul liber obligatoriu în jurul siglei este de minim lățimea scutului pe fiecare parte (lățimea spațiului minim este egală cu de 7 ori lățimea scutului).

Formate neacceptate ale siglei Guvernului României: