PRSM/ID/4/5/4.2/B - Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

PRSM/ID/4/5/4.2/B - Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online În așteptare

Prioritate

Prioritatea 5 - „O regiune educată”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO4.2 - „Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID4/5/4.2/B - „PRSM/ID4/5/4.2/B - Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația ți formarea la distanță și online.”

Acțiuni indicative

 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii educaţionale publice și a campusurilor școlare pentru învățământul general obligatoriu public (învățământul primar și secundar, inclusiv asigurarea de spații pentru Programul Școală după Școală (SDS), liceal, centre de excelență, palatele și cluburile copiilor, etc.);
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii educaţionale publice pentru învătământul primar și secundar;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea campusurilor școlare pentru învătământul primar și secundar;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea spații pentru Programul Școală după Școală pentru învătământul primar și secundar;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea centrelor de excelență pentru învătământul primar și secundar;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea/ dotarea palatelor și cluburile copiilor pentru învătământul primar și secundar;
 • Construirea/reabilitarea/modernizarea/consolidarea/extinderea și dotarea infrastructurii sportive și de artă asociate unităților de învățământ publice, inclusiv a centrelor de pregătire sportivă stabilite pe lângă școli sau instituții de învățământ publice.
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea și dotarea infrastructurii sportive asociate unităților de învățământ publice;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea și dotarea infrastructurii de artă asociate unităților de învățământ publice;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea și dotarea infrastructurii centrelor de pregătire sportivă stabilite pe lângă școli sau instituții de învățământ publice;
 • Achiziționarea de autobuze/ microbuze școlare pentru școlile din mediul rural, din localități greu accesibile și care se confruntă cu un declin al populației școlare;
 • Activitățile conexe de tip FSE+ menite să prevină segregarea școlară, care sunt favorabile incluziunii în educație, în special pentru elevii ce provin din grupurile marginalizate pe criterii de etnie, dizabilități și cerințe educaționale speciale. Exemple de astfel de activități pot fi: ateliere de lucru cu profesori, elevi și părinți în scopul de a schimba atitudinea socială privind grupurile marginalizate, acțiuni de instruire pentru profesori și mediatori pentru dezvoltarea abilităţilor de a promova diversitatea şi incluziunea copiilor marginalizaţi, inclusiv a copiilor de etnie romă.

Versiuni anterioare:
  Nu există versiuni anterioare introduse!

Calendar apel

Start consultare:
09.02.2023
Sfârșit consultare:
03.03.2023

Obiectiv de politică

OP.4 - O Europă mai socială”

Alocare financiară

Total:
31.669.060,62
FEDR:
15.195.050,00 €
Buget Național:
16.474.010,62 €

Tipul apelului

Competitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban/Rural

Potențiali aplicanți

• Unităţi administrativ-teritoriale din regiunea Sud-Muntenia, din mediul rural și urban, definite conform O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
• Instituții ale administraţiei publice locale, din regiunea Sud-Muntenia, din mediul rural si urban, aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin hotărâre de consiliu local și care derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică;
• Forme asociative între entitățile menționate de mai sus.

Limite financiare

Valoarea minimă nerambursabilă
100.000,00 €
Valoarea maximă nerambursabilă
4.000.000,00 €

Cofinanțare aplicant

2% din valoarea eligibilă a investiției.