PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în locuințe multifamiliale

PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în locuințe multifamiliale Lansat

Prioritate

Prioritatea 2 - „O regiune cu orașe prietenoase cu mediul”

Obiectiv specific

Obiectivul specific RSO2.1 - „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”

Operațiune

Operațiunea PRSM/ID/2/2/2.1/B - „PRSM/ID/2/2/2.1/B - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în locuințe multifamiliale”

Acțiuni indicative

În cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile următoarele activități:

Investiții în clădirile rezidențiale multifamiliale, în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități conexe și măsuri pentru utilizarea surselor alternative de energie.

Acțiunile sprijinite au în vedere:

I. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile rezidentiale. Includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază, după cum urmează:

1. Lucrările de construcții și instalații

A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă;

B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire;

C. Lucrări de reabilitare și modernizare a instalaţiei de distribuţie a agentului termic;

D. Instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;

E. Alte activități suplimentare care conduc la îndeplinirea obiectivelor componentei.

2. Dotări

Pentru a fi eligibilă, o componentă trebuie să propună obligatoriu lucrări de intervenţie/activitati din cadrul masurilor de tip I.1, categoria A, însoţite, după caz, de lucrări de intervenţie/activitati din celelalte categorii aferente măsurilor de tip I (B,C,D,E) sau din cadrul măsurilor de tip II, menţionate mai sus, în funcţie de măsurile propuse prin auditul energetic.

II. Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei din cadrul proiectului pentru care se solicită finanțare.

Chetuielile aferente măsurilor conexe care contribuie la implementarea proiectului sunt eligibile în limita a 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4 (punctul 4.1.A, B, C, D, E, punctul 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) și cap. 5 (punctul 5.1.1) din devizul general și se referă la:

  • repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuințe;
  • repararea acoperișului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
  • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
  • repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate;
  • realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuințe la sistemul centralizat de producere și furnizare a energiei termice;
  • repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe;
  • repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul blocului de locuințe până la căminul de branșament/de racord, după caz;
  • crearea de facilități/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi și alte măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă;
  • demontarea instalaţiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
  • montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât și pentru apă caldă de consum.

Sunt eligibile și activitățile de comunicare și vizibilitate aferente proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală.

De asemenea, se va finanța și întărirea capacității administrative a beneficiarilor în domeniul eficienței energetice, drept acțiune conexă.

Răspunsuri la întrebările primite în perioada consultării publice

Calendar apel

Start consultare:
23.05.2023
Sfârșit consultare:
16.06.2023
Lansare:
15.03.2024
Start depunere:
15.05.2024
Sfârșit depunere:
15.11.2024

Obiectiv de politică

OP.2 - O Europă mai verde”

Alocare financiară

Total:
11.580.883,61
FEDR:
9.843.751,07 €
Buget Național:
1.737.132,54 €

Tipul apelului

Competitiv, cu termen limită de depunere

Loc de implementare

Urban

Potențiali aplicanți

Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) din mediul urban: municipiu și oraș.

UAT, în calitate de solicitant, va încheia un contract cu asociația/asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectului.

Limite financiare

Valoarea minimă eligibilă:
100.000,00 €
Valoarea maximă eligibilă:
5.000.000,00 €

Cofinanțare aplicant

2%